Arnold Aalders

Arnold Aalders was niet bij deze mensen van het eerste uur. Hij heeft wel een grote rol gespeeld bij de voorbereiding van het feest, maar op het moment dat er een glaasje werd gedronken en gesproken werd over de start van het Caecilia 200 feest, was Arnold niet aanwezig. Arnold was destijds ambtenaar bij de Gemeente Lieshout. Omdat zijn schoonvader in het ziekenhuis lag en ernstig ziek was, kon hij niet aanwezig zijn. Zijn schoonvader overleed enkele dagen later. Arnold herinnert zich van deze periode het volgende: 

“Daags na het Cecilia 100 feest werd opgeruimd op de Heuvel door mensen van de organisatie. Na afloop ging men een glaasje drinken bij Brox. Voor de grap was er tijdens het feest een schoteltje bij het toilet gezet en daar hadden mensen geld op gelegd. Niet veel. Iets van f. 30,00. Ook was er buiten bier getapt en de opbrengst werd bij elkaar gelegd. Met de mensen die toen nog aanwezig waren werd afgesproken dat het geld gestort zou worden voor het feest ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de harmonie. Die mensen staan op een lijst waar dertien personen op staan, als zijnde de stichters van het fonds. Er heerste op die dag een heel ongedwongen sfeer. Het was de dag na het grootste feest dat ooit in Lieshout werd gehouden. Het hele comité had nog vrij en niemand hoefde te werken. Het feest was grandioos verlopen en de stemming was goed. De twee jaar van voorbereiding hadden hun vruchten afgeworpen.” Hoewel Arnold niet aanwezig was, weet hij wel dat er toen afspraken gemaakt zijn. “Hele bijzondere afspraken. Elk jaar met Lieshout kermis zou men bij elkaar komen en ieder zou dan een klein bedrag storten. Dat was iets van een gulden. Iemand ging een bankrekening openen, maar dat was nog niet zo eenvoudig. Er moest een verantwoordelijke worden aangewezen. Uiteindelijk is toen de stichting Fonds “Caecilia 200” opgericht. 

In de (aanvankelijk onderhandse) akte werd geregeld wie straks, als de harmonie 200 jaar bestaat, gaat bepalen wat er met het geld gebeurt. De mensen van de harmonie zullen dat uitmaken. Mocht de harmonie niet meer bestaan dan zal de burgemeester bepalen wat er met het geld gebeurt. Als die er niet meer is, vanwege eventuele samenvoeging en opheffing van de gemeente, zal de persoon die dan de positie bekleed zoals destijds de burgemeestersfunctie, bepalen wat er met het geld gaat gebeuren. Het moet in elk geval besteed worden aan een sociaal maatschappelijk doel. 

Ook werd vastgelegd dat er jaarlijks op de vrijdag (later gewijzigd in zaterdag) voor Lieshout kermis iemand van de bank zitting zou nemen in café Brox en dat de mensen die zich daartoe verplicht hadden geld moesten storten. Om de garantie van waardevastheid een beetje te behouden werd afgesproken dat een bedrag werd gestort ter waarde van twee postzegels voor een brief van 20 gram. Het was natuurlijk ook de bedoeling wat volk op de been te brengen en samen een borrel te drinken. Er werd een boeteclausule opgenomen in geval van verzuim van storting. Enkele mensen hebben in de afgelopen jaren de boete moeten betalen. Dit werd niet echt als een straf gezien. Er werd met de bank een rentebedrag afgesproken dat werd vastgelegd op 10%. Door Ton Schepers van de bank werd becijferd dat er na 100 jaar een enorm bedrag bijeen gespaard zou zijn. Iets met zes nullen. 

Om de mensen er aan te herinneren dat zij het bedrag weer moesten storten werden door Arna Vereijken uitnodigingen rondgestuurd. 

Later is het bedrag van twee postzegels gewijzigd in drie postzegels en wordt het bedrag overgemaakt in plaats van contant betaald. 

De eerste bijeenkomst werd gehouden eind augustus 1977. Pas toen is men naar de notaris geweest om de akte te laten opmaken. In de loop van de tijd zijn steeds meer mensen toegetreden zoals: Jan Heesakkers, Nelly van Veggel-van den Heuvel, Toon Vermeltfoort, Herman van Loen, Frits Klomp, Lukassen, Thieu van Luijt, Piet van den Biggelaar, Thieu Kessels, Jan Swinkels, Martha Meeuwis, Opperwachtmeester Rijkspolitie Van den Brink, Frans Swinkels en de geïnterviewde, (Arnold Aalders). Er zal beslist een lijst van zijn. Ieder probeerde het lidmaatschap over te dragen op zijn kinderen en kleinkinderen, zodat het al snel een grote groep werd. Natuurlijk waren er ook afvallers. Mensen die op een gegeven moment gewoon afgehaakt zijn.

Toen café Brox ophield te bestaan is de procedure overgegaan op Moorees, de thuisbasis van de harmonie.”

Arnold Aalders is vanaf 2 februari 1972 tot 1986 secretaris van de harmonie geweest. In 1986 is ook Tijn Swinkels gestopt. Arnold is vanaf dat moment commissaris geworden.